ข่าวธุรกิจการตลาด

ก.ล.ต.ชี้ “ไอเฟค” ทำผิดกฎหมาย บอร์ดประชุม2ครั้งเป็นโมฆะ -สั่งเร่งถกรอบใหม่ ตลาดสั่งแจงข้อมูลเปลี่ยนวันประชุมผู้ถือหุ้น-ควานหาผู้รับผิดชอบภายใน31มี.ค.นี้

ก.ล.ต.สั่งไอเฟค เร่งประชุมบอร์ด เพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ ระบุการประชุม2รอบที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามกฎหมาย ด้านตลาดหลักทรัพย์จี้แจงข้อมูลและถามหาคนรับผิดชอบ ขีดเส้นตายวันนี้ ส่วนโบรกประเมินคณะกรรมการที่ประชุมต้องรับผิดชอบ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต.สั่งให้คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) IFEC ให้ร่วมกันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (record date) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ให้บริษัทดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยต้องแก้ไขข้อมูลที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ record date ให้ถูกต้องด้วย

จากกรณี IFEC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าการประชุมวันที่ 15 มี.ค. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกำหนด record dateต่อมาชี้แจงเพิ่มผ่านตลาดว่า การประชุมคณะกรรมการวันที่ 15 มี.ค. 2560 เป็นการประชุมโดยชอบตามกฎหมาย และล่าสุดวันที่ 29 มี.ค. 2560 แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ฉุกเฉิน) ประธานกรรมการ ได้แจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันที่ 28เม.ย. 2560 และกำหนดวัน record date เป็นวันที่ 12 เม.ย. 2560

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกันประสานงานกับ IFEC เพื่อให้บริษัทดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด ทั้งนี้ ก.ล.ต. เห็นว่า การกำหนด record date ในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ครั้งข้างต้นไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีผลตามกฎหมาย ก.ล.ต. จึงแจ้งให้คณะกรรมการ IFEC ร่วมกันดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนด record date ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการใด ๆ ให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ ให้แก้ไขการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้วย

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 29 มี.ค. 2560 และแจ้งว่ามีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 4 คน (จากทั้งหมด 9 คน) และประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันที่ 28 เม.ย. 2560 โดยยกเลิกกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18 เม.ย. 2560 เนื่องจากการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560วันที่ 28 เม.ย. 2560 เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ รายงานว่า การที่บริษัทเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดวันดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยประธานกรรมการบริษัทหรือโดยมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้นั้น ขอทราบว่าบุคคลที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคือประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยให้ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560

แหล่งข่าวโบรกเกอร์เปิดเผยว่ากรณีความรับผิดชอบ หากไม่ถูกกฎหมายควรเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ประชุม